Lokalhistorisk Forening:

Seden Lokalhistoriske Forening blev stiftet den 12. oktober 1994 ved et velbesøgt møde i Seden Forsamlingshus.

Det lokalhistoriske Arkiv i Seden var kommet godt i gang efter oprettelsen i 1991.

Initiativtageren Seden Sogns Borgerforening kunne med tilfredshed trække sig tilbage fra engagementet og overlade støttevirksomheden til den nye forening. Seden Lokalhistoriske Forening.

Den kommunale opbakning og hjælp til Arkivet er rigtig god, men det årlige økonomiske tilskud, som pt. ydes forstadsarkiverne (ca. 3.000,- kr.) rækker ikke langt i arkivdriften.

Derfor er den lokalhistoriske forening kort sagt blevet livlinen til Arkivet.

Vi håber, at mange vil støtte med et medlemskab á 100,- kr. årligt, og dermed få del i den oplevelse det er, at se og høre om fortidens byområde gennem vore sognefilmsarrangementer og udstillinger, der ofte foregår med hyggesnak i socialt samvær mellem Sedenboere. Har man lyst til yderlig støtte til arkivarbejdet, kan dette ske ved indbetaling på kontoen: 5389-0243092 .

Foreningens bestyrelse.

Mogens Jensen

Formand

Enghaugen 20, Seden

Svend Christensen

Næstformand

Øderløkken 4, Seden

Ingrid Wagner

Kasserer for foreningen

Hvenekildehaven 35, Seden Syd

Alice Nielsen

Kasserer for arkivet

Hvenekildehaven 13, Seden Syd

Karsten Hansen

Redaktør

Bjergskiftet 24, Seden

Linda Høegsmark

Sekretær

Bjergskiftet 2, Seden

Arne Mølgaard Andersen

Hvenekildeløkken 410 Seden Syd

Vedtægter for Seden Lokalhistoriske Forening.

§ 1. Foreningens navn er Seden Lokalhistoriske Forening – og dens hjemsted er Seden Sogn.

§ 2. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til – og forståelsen for kulturhistorien og
de kulturhistoriske værdier i Sedenområdet.
Foreningen virker som støttekreds for Seden Sogns Lokalhistoriske Arkiv – og udpeger medlemmer
til dettes styrelse – samt arbejder for at skaffe økonomisk grundlag for Arkivet.
Foreningen kan virke for udbygningen af samarbejde mellem kulturelt interesserede
enkeltpersoner, foreninger og institutioner med en samordning af kulturelle aktiviteter for øje.

§ 3. Som medlemmer kan optages alle interesserede.
Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til ét medlemskab.

§ 4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i
januar kvartal.
Der indkaldes til generalforsamling med 2 ugers varsel ved direkte henvendelse til medlemmerne.

§ 5. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Arbejdsplan, budget og fastsættelse af kontingent.
6. Seden Sogns Lokalhistoriske Arkivs virksomhed:
6.1 Årsberetning.
6.2 Regnskab.
6.3 Arbejdsplan og budget.
7. Valg:
7.1 Bestyrelse
7.2 Bestyrelsessuppleant.
7.3 Revisor
7.4 Revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Forslag til punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det – eller en trediedel
af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden en måned efter begæring herom er fremsat, og indkaldes med motivering for dens afholdelse, – i øvrigt som en ordinær generalforsamling.

§ 7. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8. Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen,
2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valgene gælder for 2 år med skiftevis afgang.

§ 9. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formand og Kasserer tegner foreningen i fællesskab. Der føres protokol over møderne.
Bestyrelsen udpeger endvidere 5 medlemmer til Seden Sogns Lokalhistoriske Arkivs styrelse.

§ 10. Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.
Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side.

§ 11. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret..

§ 12. Eventuelt overskud på foreningens regnskab, som ikke bruges til foreningens aktivitéter/formål
overføres til Seden Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

§ 13. Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de stemme-
berettigede afgivne stemmer er for forslaget.

§ 14. Foreningens opløsning kan ske med simpelt stemmeflertal – ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 ugers mellemrum, hvor forslaget har været på dagsordenen.
Ved opløsning overføres eventuel formue til Seden Sogns Lokalhistoriske Arkiv og/eller andet lokalhistorisk arbejde efter den ekstraordinære generalforsamlings afgørelse.

Foreningens vedtægter tilrettet og vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2019.

Vedtægter for Seden Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

§ 1. Seden Sogns Lokalhistoriske Arkiv er et foreningsdrevet arkiv.
Dets navn er Seden Sogns Lokalhistoriske Arkiv med hjemsted i Seden, Odense Kommune.
Arbejdsområdet er Seden sogn.

§ 2. Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke-statslig proveniens med tilknytning til Seden sogn, dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid, og stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for Seden sogns historie.

§ 3. Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådant garanteres.

§ 4. Seden Sogns Lokalhistoriske Arkiv er medlem af Sammenslutningen af lokalarkiver i Fyns amt (SLA-FYN) og Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver i Danmark (SLA).
Seden Sogns Lokalhistoriske Arkiv deltager i lokale, amtslige og landsdækkende fællesregistreringer, der er arrangeret eller godkendt af SLA eller SLA-FYN.
I øvrigt samarbejder Seden Sogns Lokalhistoriske Arkiv med andre arkiver og beslægtede institutioner, og kan afstemme sin arbejdsplan herefter.

§ 5. Seden Sogns Lokalhistoriske Arkiv forestås af en styrelse på 5 medlemmer, der udpeges af Seden Lokal- historiske Forening.
Styrelsen konstituerer sig selv årligt – og fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden.
Der føres protokol over møderne. Arkivlederen fungerer som styrelsens sekretær.
Formanden og kassereren tegner Seden Sogns Lokalhistoriske Arkiv. I øvrigt kan styrelsen nedsætte arbejdsgrupper.

§ 6. Styrelsen ansætter/afskediger en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes tilstand og deres benyttelse i henhold til SLA’s standardinstruks for arkivledere.
Styrelsen ansætter/afskediger det øvrige personale i samråd med arkivlederen.

§ 7. Styrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende , er forsvarligt registreret, og at de er offentligt tilgængelige med fast åbningstid, dog således at SLA’s tilgængelighedsregler respekteres.

§ 8. Styrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af en arbejdsplan og et budget – og overholdelsen heraf.

§ 9. Seden Sogns Lokalhistoriske Arkiv etableres og drives af midler tilvejebragt gennem tilskud fra det offentlige, institutioner, virksomheder, foreninger og private.
Arkivets regnskab revideres af Seden Lokalhistoriske Forenings revisorer.

§ 10. Pengemidler, som arkivet råder over, skal indestå på en for arkivet oprettet konto i et pengeinstitut.

§ 11. Arkivets årsberetning og det reviderede regnskab fremlægges på Seden Lokalhistoriske Forenings generalforsamling. Endvidere sendes årsberetning og det reviderede regnskab til Odense Kommune og til øvrige tilbudsgivere.

§ 12. Skulle Seden Sogns Lokalhistoriske Arkiv af en eller anden grund ophøre, skal samlingerne anbringes efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen og SLA-FYN, så deres forbliven i offentlig eje og deres offentlige tilgængelighed er garanteret.
Eventuel formue overføres til andet lokalhistorisk arbejde efter styrelsens beslutning.

§ 13. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. Medlemskab af SLA kan først opnås, når disse vedtægter er godkendt af SLA-FYN og SLA, idet en sådan godkendelse er en forudsætning for medlemskabet af disse sammenslutninger.

§ 14. Disse vedtægter kan ændres på forslag fra styrelsen.
Vedtægtsændringer skal godkendes af SLA-FYN og SLA.

—————————

Således vedtaget på Seden Lokalhistoriske Forenings generalforsamling – den 29. marts 2004